Beauty & Wellness Center Zaandam
 

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Wellness Center Zaandam en de cliënt waarop Beauty & Wellness Center Zaandam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken
De cliënt dient verhindering van een afspraak minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken kunnen aan u worden doorberekend. Beauty & Wellness Center Zaandam moet verhindering voor een afspraak 24 uur voor aanvang aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Betaling
Beauty & Wellness Center Zaandam vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijkruimte. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Beauty & Wellness Center Zaandam vermeldt prijswijzigingen een maand voor de ingangsdatum op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Beauty & Wellness Center Zaandam is betaling via overboeking naar girorekening mogelijk.

Geheimhouding
Beauty & Wellness Center Zaandam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty & Wellness Center Zaandam verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Beauty & Wellness Center Zaandam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty & Wellness Center Zaandam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty & Wellness Center Zaandam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal
Beauty & Wellness Center Zaandam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt/vernielt. Beauty & Wellness Center Zaandam meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty & Wellness Center Zaandam + aan de behandelende specialist/therapeut. Beauty & Wellness Center Zaandam moet de cliënt binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Wellness Center Zaandam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Contra-indicaties
Bij bepaalde symptomen (contra-indicaties) kan Beauty & Wellness Center Zaandam besluiten om de massage niet uit te voeren of de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de huisarts. Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om bij twijfel eerst te informeren bij ons. Mochten wij gestart zijn met de massagebehandeling en er blijkt toch iets te zijn waardoor de behandeling niet afgemaakt kan worden, kan Beauty & Wellness Center Zaandam hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Er zal tevens ook geen terugbetaling van de behandeling plaatsvinden.

Behoorlijk gedrag
Er wordt onder geen enkele voorwaarden erotische of sensuele massages gegeven (verzoek wordt derhalve ook niet op prijs gesteld). Dit is ook niet bespreekbaar. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Wellness Center Zaandam het recht de cliënt de toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen. Van intimidatie (zoals bijv. ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Beauty & Wellness Center Zaandam en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.